Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан Удружења може бити лице које прихвата циљеве и Статут удружења (ПРЕУЗМИ СТАТУТ) и које поднесе пријаву за учлањење Савету Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може сe учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. (ПРЕУЗМИ САГЛАСНОСТ) За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина Удружења и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве путем мејл адресе.

Члан може да иступи из Удружења давањем писмене изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовање одредаба Статута или нарушавања угледа Удружења. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на образложен предлог Савета.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Пунолетни члан Удружења има право да:

  1. Равноправно и са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења.
  2. Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења.
  3. Бира и буде биран у органе Удружења.
  4. Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.

Члан је дужан да:


  1. Активно доприноси циљевима Удружења.
  2. Учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења.
  3. Плаћа чланарину (500 динара годишње).
  4. Обавља друге послове које му повери заступник Удружења.

>> ПОДНЕСИ ПРИЈАВУ <<